නායා යාමේ අනතුරට ලක්වන වැඩකරන ජනතාව

අප සැමට ජීවත්වීමට ඉතාම සුදුසු කාලගුණික පරිසරයක්ද, ඇති තරම් ඉඩකඩක්ද, ගහකොල, සතා සිව්පාවා සහිත ස්වභාවික සම්පතින් අනුනවද,  සැමට වසවිස නැති ආහාර පාන පලතුරු ඇති තරමි නිපදවිය හැකි ඉඩකඩක්ද, ශ්‍රී ලංකාව දූපතක් ලෙස නිර්මානය වූ කාල දවසේ සිට අපට උරුම විය.